Game đánh bài Liêng - Tải về Mới nhất

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

1. Mục tiêu đào tạo

Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng với mục tiêu trọng điểm là đào tạo ra nguồn nhân lực kỹ thuật có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng, có năng lực chuyên môn, có trình độ tay nghề đạt chuẩn để tham gia trực tiếp vào quá trình thiết kế và thi công các công trình xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về Kiến thức

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp, nắm vững kỹ thuật và có kiến thức để triển khai các công việc thực tế như:

– Thiết kế các công trình Xây dựng Dân dụng – Công nghiệp: Công trình nhà ở, khách sạn, chung cư, trường học, nhà xưởng…

– Tư vấn đầu tư xây dựng công trình: Lập đề cương khảo sát, thiết kế; tiến hành khảo sát, thiết kế cơ sở, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, lập bản vẽ thi công, lập dự toán và tổng dự toán, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và giám sát thi công các công trình xây dựng.

– Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: lập thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát chủ đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

– Thành thạo trong đo đạc, kiểm tra, thí nghiệm và xử lý được số liệu trong công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm cơ học địa kỹ thuật, công tác trắc địa.

– Triển khai thi công xây dựng công trình: Lập hồ sơ dự thầu, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập hồ sơ bản vẽ hoàn công và làm các thủ tục thanh quyết toán công trình.

Về Kỹ năng

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp trong những bối cảnh khác nhau, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra phương án thiết kế xây dụng một các tối ưu nhất, đem lại lợi ích cho chủ đầu tư.

– Thành thạo kỹ năng: đọc bản vẽ, trình bày, sắp xếp nội dung hồ sơ công trình. Sử dụng máy móc, trang thiết bị trong khảo sát, thi công, thí nghiệm công trình.

– Nắm vững cách khai thác thông tin có liên quan đến lĩnh vực xây dựng qua mạng Internet, thư viện điện tử, sách, báo, tạp chí chuyên ngành…và sử dụng các thông tin đó một cách hiệu quả.

– Tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại và thách thức.

– Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo, bản vẽ, đọc hiểu tài liệu chuyên môn để phục vụ cho công việc, học tập, và nghiên cứu khoa học.

2. Chương trình đào tạo toàn khóa

  • Thời gian đào tạo: 4,5 năm
  • Bằng cấp: Kỹ sư
  • Tổng số tín chỉ: 150 tín chỉ. Trong đó: Bắt buộc: 142TC; Tự chọn 8TC. (Lý thuyết 111TC; Thực hành 24TC; Đồ án 15TC).
TT Tên học phần Nội dung cần đạt của từng học phần Khối lượng kiến thức Ghi chú
Số tín chỉ Lý thuyết Thực hành Đồ án Tự học
Khối kiến thức giáo dục đại cương 49 41 8 0 1890
1 Triết học Mác – Lênin Trang bị cho sinh viên một cách tương đối có hệ thống những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của Triết học  Mác – Lênin. Bước đầu biết vận dụng các nguyên lý cơ bản của Triết học  Mác – Lênin vào nghiên cứu khoa học kinh tế, cũng như phân tích các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. 3 3 0 0 90
2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin Cung cấp cho sinh viên một cách tương đối hệ thống, có chọn lọc những kiến thức cơ bản của môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Trên cơ sở đó, hiểu được các quan điểm của Đảng về đường lối, chính sách kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin vào Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. Tiếp tục bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và tư duy kinh tế, bước đầu biết vận dụng kiến thức kinh tế chính trị vào việc phân tích các vấn đề kinh tế, xã hội và thực tiễn đất nước. 2 2 0 0 60
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học Nội dung cơ bản của học phần chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm cung cấp cho sinh viên những căn cứ lý luận khoa học để hiểu Cương lĩnh xây dựng đất nước, đường lối chính sách xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; lý giải và có thái độ đúng đắn với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội – con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. 2 2 0 0 60
4 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Giúp cho sinh viên nhận rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, Đảng lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; một đảng phấn đấu vì độc lập, tự do, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Góp phần bồi dưỡng sinh viên về phương pháp, đạo đức cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sống và chiến đấu vì nhân dân, vì Tổ quốc. 2 2 0 0 60
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh Sinh viên nắm được nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và điều kiện cụ thể của Việt Nam, được thể hiện trong đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Từ đó củng cố lòng tin vào con đường đi lên CNXH ở nước ta, nâng cao lòng tự hào dân tộc về Đảng, về Bác và có ý thức trách nhiệm cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên cương vị được phân công. 2 2 0 0 60
6 Tiếng Anh cơ bản 1  Cung cấp cho học viên những kiến thức về ngôn ngữ cơ bản (kiến thức từ vựng và kiến thức ngữ pháp) để sinh viên có thể giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.- Củng cố các kiến thức về văn hóa, xã hội của các nước nói tiếng Anh. 3 2 1 0 90
7 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 1 Cung cấp cho học viên những kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa xã hội của các nước nói Tiếng Anh để các em có thể giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. 3 2 1 0 90
8 Tiếng Anh cơ bản 2 Hoàn thành học phần Nghe – nói TACB 2, học viên nắm được những kiến thức về ngôn ngữ cơ bản và được cung cấp những kiến thức tập trung vào các chủ đề gắn liền với cuộc sống để có thể giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày 3 2 1 0 90
9 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 2 Cung cấp cho học viên những kiến thức về ngôn ngữ, về văn hóa xã hội của các nước nói Tiếng Anh để các em có thể giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày 3 2 1 0 90
10 Tiếng anh giao tiếp với người bản ngữ 1  Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ có khả năng nghe hiểu được nội dung nói ở mức độ tốt và làm quen với nhiều loại hình bài tập/ hoạt động nghe khác nhau liên quan đến ngành y tế; đồng thời giúp sinh viên nhận ra các từ vựng, mẫu câu nói chính trong các tình huống thực tế và có kiến thức về ngành Xây dựng. 2 1 1 0 60
11 Tiếng anh giao tiếp với người bản ngữ 2 Sinh viên được giao tiếp với người bản xứ, từ đó sinh viên sẽ có khả năng hiểu và biết được một số từ vựng liên quan đến các chủ đề trong học phần, hiểu và giải thích được các mẫu câu được sử dụng trong các tình huống giao tiếp nói ở trình độ trung cấp. Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện những kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp và kỹ năng giải quyết vấn đề, và thực hành các mẫu câu nói qua các bài tập trên lớp liên quan đến công việc trong tương lai 3 2 1 0 90
12 Tin học cơ bản Học phần này sẽ rèn luyện kỹ năng soạn thảo các văn bản, báo cáo, biểu mẫu, sáng tạo khi làm việc với bảng tính excel, ứng dụng tính toán các hàm trong excel và kỹ thuật trình chiếu PowerPoint,… 3 3 0 0 90
13 Pháp luật đại cương Môn học giúp người học nâng cao sự hiểu biết về vai trò và sự quan trọng của Nhà nước và pháp luật trong đời sống, để luôn có thái độ tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước, có ý thức đầy đủ về bổn phận và nghĩa vụ của một công dân đối với quốc gia, biết áp dụng pháp luật trong cuộc sống làm việc của mình, vừa cần những lý luận cơ bản về pháp luật, vừa cần những kiến thức pháp luật chuyên ngành. 2 2 0 0 60
14 Toán cơ bản  Tạo năng lực tư duy Toán học làm tiền đề thuận lợi cho sinh viên có thể nhanh chóng học tập các môn học khác. 3 3 0 0 90
15 Toán ứng dụng  Tạo cho sinh viên khả năng tư duy logic, phương pháp phân tích  định lượng, khả năng kiểm tra và  dự báo. 3 3 0 0 90
16 Vật lý ứng dụng  Cung cấp những kiến thức cơ bản về động lực học, nhiệt độ, nhiệt lượng và kiến thức về dòng điện. 3 3 0 0 90
17 Thí nghiệm vật lý  Giúp sinh viên làm được các thí nghiệm kiểm chứng những nội dung lý thuyết đã học trên lớp. 1 0 1 0 30
18 Trách nhiệm công dân Giúp sinh viên hình thành, phát triển các phẩm chất: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm và các năng lực của người công dân Việt Nam, bảo vệ đất nước trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng công nghiệp mới, đặc biệt là yêu cầu của sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là: năng lực phát triển bản thân; năng lực điều chỉnh hành vi đạo đức, năng lực điều chỉnh hành vi pháp luật; năng lực giải quyết vấn đề về kinh tế. Đây là những biểu hiện đặc thù của các năng lực chung như: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. 3 3 0 0 90
19 Hóa học ứng dụng  Giúp sinh viên nắm được bản chất, khái niệm, các quy luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lý thuyết để giải thích các hiện tượng hoá học. 2 2 0 0 60
20 Thí nghiệm hóa học  Giúp sinh viên kiểm chứng những nội dung lý thuyết đã học trên lớp. 1 0 1 0 30
21 Giáo dục thể chất 1 * Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về môn học Điền kinh, biết thực hành kỹ thuật động tác. 1 0 1 0 30
22 Giáo dục thể chất 2 * Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về môn học Cầu lông,  biết thực hành kỹ thuật động tác. 1 0 1 0 30
23 Giáo dục thể chất 3 * Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về môn học Bóng chuyền, biết thực hành kỹ thuật động tác. 1 0 1 0 30
24 Giáo dục quốc phòng 1 * Sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 2 2 0 0 60
25 Giáo dục quốc phòng 2 * Sinh viên có kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. 2 2 0 0 60
26 Giáo dục quốc phòng 3 * Sinh viên có kiến thức cơ bản về những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết trước các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới. Thuần thục thao tác các kỹ năng quân sự cần thiết, biết sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, thành thạo trong sử dụng súng tiểu liên AK (CKC). 5 1 4 0 150
27 Giáo dục quốc phòng 4 * Giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2 1 1 0 60
CỘNG: 49 TC + 4 GDTC* + 11 GDQP*
Khối kiến thức cơ sở ngành 40 31 9 0 1200
28 Tiếng Anh chuyên  ngành Xây dựng 1 Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ có khả năng nghe, nói được nội dung nói ở mức độ trung cấp và làm quen với nhiều loại hình bài tập/ hoạt động nghe khác nhau liên quan đến ngành Xây dựng; đồng thời giúp sinh viên nhận ra các từ vựng, mẫu câu nói chính trong các tình huống thực tế và có kiến thức về ngành Xây dựng. 2 1 1 0 60
29 Tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng 1 Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ có khả năng nghe, nói được nội dung nói ở mức độ trung cấp và làm quen với nhiều loại hình bài tập/ hoạt động nghe khác nhau liên quan đến ngành Xây dựng; đồng thời giúp sinh viên nhận ra các từ vựng, mẫu câu nói chính trong các tình huống thực tế và có kiến thức về ngành Xây dựng. 2 1 1 0 60
30 Tiếng Anh giao tiếp trong Xây dựng 2 Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có thể giao tiếp trong các tình huống giao tiếp kinh doanh trong lĩnh Xây dựng. Đồng thời, sinh viên có thể tăng cường tốc độ giao tiếp, tăng vốn từ vựng và tăng cường kiến thức về nhiều lĩnh vực Xây dựng. 2 1 1 0 60
31 Tiếng Anh chuyên  ngành Xây dựng 2 Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có thể đọc hiểu nhiều bài đọc, viết khác nhau trong tình huống giao tiếp kinh doanh trong lĩnh Xây dựng. Khi đọc, sinh viên nâng cao kỹ năng đọc để tìm thông tin chính, hiểu được hàm ý của tác giả và có khả năng đánh giá các loại văn bản. Đồng thời, sinh viên có thể tăng cường tốc độ đọc, viết, tăng vốn từ vựng và tăng cường kiến thức về nhiều lĩnh vực Xây dựng. 2 1 1 0 60
32 Cơ lý thuyết  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ học như các chuyển động cơ học phổ biến nhất của các vật thể. các bài toán cân bằng và chuyển động của cơ cấu, máy móc, . . . làm cơ sở để sinh viên học tốt những môn học chuyên ngành. 2 2 0 0 60
33 Sức bền vật liệu 1  Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về nội lực, tính cấu kiện chịu kéo (nén) đúng tâm, uốn phẳng, các trạng thái ứng suất, biến dạng và chuyển vị trong bài toán dạng thanh. 2 2 0 0 60
34 Sức bền vật liệu 2  Tính cấu kiện chịu xoắn thuần túy; Các trạng thái thanh chịu lực phức tạp; Tính toán ổn định của hệ thanh thẳng chịu nén đúng tâm và bài toán thanh chịu tải trọng động. 2 2 0 0 60
35 Cơ kết cấu 1 Hiệu được cơ học công trình như: qui luật hình thành sơ đồ kết cấu công trình, nội lực, biến dạng, chuyển vị trong công trình. 2 2 0 0 60
36 Cơ kết cấu 2 Giúp sinh viên phân tích và giải quyết bài toán kết cấu công trình. 2 2 0 0 60
37 Thủy lực  Giúp sinh viên hiểu kiến thức cơ bản về các qui luật cân bằng và chuyển động của lưu chất, dòng chảy. Giải quyết các bài toán cơ học lưu chất. 2 2 0 0 60
38 Vật liệu xây dựng  Giúp sinh viên biết được tính chất đặc trưng của từng loại vật liệu xây dựng, biết được các chất cấu tạo nên vật liệu xây dựng. 2 2 0 0 60
39 Cơ đất – Địa chất công trình  Hiểu được tính năng cơ lý các loại đất, các phương pháp điều tra khảo sát , xác định các đặc trưng cơ lý của đất, tính toán cường độ, ổn định biến dạng và áp lực đất lên vật chắn, …. 3 3 0 0 90
40 Cấp thoát nước  Hiểu cơ bản về hệ thống cấp thoát nước. Tính toán, thiết kế  sơ bộ một số  hệ thống và công trình cấp thoát nước  bên trong nhà cũng như của đô thị nhỏ, nhà máy , xí nghiệp … 2 2 0 0 60
41 Kỹ thuật điện công trình  Hiểu được mạch điện, máy biến áp, máy điện không đồng bộ, tính toán mạng điện hạ áp. Từ đó có thể thiết kế, giám sát thi công các công trường xây dựng. 2 2 0 0 60
42 Vẽ kỹ thuật cơ bản  Đạt được  kỹ năng biểu diễn và giải các bài toán không gian trên mô hình phẳng theo phương pháp hình chiếu thẳng góc, góp phần nâng cao khả năng tư duy không gian. 2 2 0 0 60
43 Vẽ kỹ thuật xây dựng  Nắm được  kiến thức cơ bản của môn học vẽ trên máy tính. Nhằm tạo điều kiện tốt trong việc thể hiện bản vẽ kỹ thuật. 2 2 0 0 60
44 Trắc địa  Nắm được các lý thuyết về sai số, góc đo. Các phương pháp sử dụng máy kinh vĩ để đo theo độ dài, chiều cao, do lún, chuyển vị hay góc nghiêng, … 2 2 0 0 60
45 Thí nghiệm cơ đất – địa chất công trình  Nắm được các loại đất đá thường gặp trong xây dựng và tính năng cơ lý của chúng, các phương pháp điều tra khảo sát địa chất công trình. 1 0 1 0 30
46 Thí nghiệm vật liệu xây dựng  Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích, độ sụt, cường độ chịu nén, thành phần và modun của vật liệu. 1 0 1 0 30
47 Thực tập trắc địa  Có thể do đạt trắc địa ngoài thực tế như:  đo góc, đo dài, đo cao, đo vẽ chi tiết, thực hành tính toán cơ bản trong trắc địa. 1 0 1 0 30
48 Thí nghiệm sức bền vật liệu  Có thể kiểm tra các kết quả  sức bền của vật liệu, xác định các đặc trưng cơ học của vật liệu từ thí  nghiệm trực tiếp. 1 0 1 0 30
49 Thực tập nhận thức ngành  Nắm được quy trình thực tế thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật. 1 0 1 0 30
Cộng: 40TC (Bắt buộc 40 TC)
Khối kiến thức chuyên ngành 50 39 4 7 1500
50 Kết cấu thép cấu kiện cơ bản  Hiểu được cấu tạo của các loại liên kết cấu kiện thép. Tính toán được khả năng chịu lực của liên kết thép, của hệ dầm – sàn – cột; kiểm tra ổn định của dầm định hình, dầm tổ hợp và cột. 2 2 0 0 60
51 Kết cấu thép nhà công nghiệp  Hiểu được cấu tạo các loại kết cấu thép; Nhà công nghiệp, nhà nhịp lớn, kết cấu thép bản và cách tính toán các loại kết cấu đó. 2 2 0 0 60
52 Kết cấu BTCT cấu kiện cơ bản  Hiểu được tính năng cơ lý của vật liệu bê tông, thép, BTCT. Tính toán được các cấu kiện Dầm, sàn, cột. 3 3 0 0 90
53 Kết cấu BTCT cấu kiện đặc biệt  Thiết kế các bộ phận kết cấu chính của công trình dân dụng và công nghiệp: Sàn, khung, móng, nhà, tường chắn đất, bể nước mái, vách cứng… 3 3 0 0 90
54 Nền móng  Phân tích điều kiện địa chất, đặc điểm công trình. Lựa chọn và tính toán phương án móng phù hợp. 3 3 0 0 90
55 Tin học ứng dụng  Nắm vững nguyên lý thiết kế kết cấu, từ các cấu kiện đơn giản đến phức tạp. Có tư duy phân tích, tính toán các kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp. 3 2 1 0 90
56 Kỹ thuật thi công  Nắm được các biện pháp kỹ thuật thi công các công trình dân dụng và công nghiệp. 3 3 0 0 90
57 Tổ chức thi công  Nắm được kiến thức về lập tiến độ, thiết kế mặt bằng công truờng, triển khai một và nhiều dự án về mặt tổ chức từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. 2 2 0 0 60
58 Máy xây dựng và an toàn lao động  Nắm được các quy trình hoạt động và ứng dụng của các loại máy trong xây dựng và quy trình an toàn lao động trong xây dựng. 2 2 0 0 60
59 Kinh tế và QLDA xây dựng  Áp dụng các chỉ tiêu phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng về mặt tài chính để so sánh, đánh giá và lựa chọn các phương án đầu tư xây dựng. 3 3 0 0 90
60 Kiến trúc dân dụng  Nắm rõ các kiến thức cơ bản về kiến trúc  và các phương pháp, nguyên tắc, trình tự thiết kế công trình kiến trúc dân dụng. 2 2 0 0 60
61 Kiến trúc nhà công nghiệp  Nắm rõ các kiến thức cơ bản về kiến trúc  và các phương pháp, nguyên tắc, trình tự thiết kế công trình kiến trúc nhà công nghiệp. 2 2 0 0 60
62 Đọc bản vẽ kỹ thuật xây dựng  Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan cơ bản của môn học đọc bản vẽ kỹ thuật. 2 2 0 0 60
63 Đồ án BTCT cấu kiện cơ bản Giúp cho sinh viên tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức đã học của nhiều chương, vận dụng một cách sáng tạo để thiết kế. 1 0 0 1 0
64 Đồ án khung BTCT  Giúp sinh viên  vận dụng một cách sáng tạo để thiết kế được kết cấu khung phẳng cho công trình dân dụng 5 tầng. 1 0 0 1 0
65 Đồ án kết cấu thép  Nắm được cấu tạo của các loại cấu kiện nhà công nghiệp bằng kết cấu thép và cách tính toán các loại cấu kiện đó. 1 0 0 1 0
66 Đồ án nền móng  Nắm vững kiến thức về nền móng công trình và có khả năng tính toán thiết kế các kết cấu móng điển hình 1 0 0 1 0
67 Đồ án kỹ thuật thi công  Nắm được quy trình thi công và tính toán được các máy móc dụng cụ dùng để thi công công trình. 1 0 0 1 0
68 Đồ án tổ chức thi công Nắm được Phương pháp lập tiến độ thi công cho một công trình cụ thể; Tính toán và bố trí tổng mặt bằng thi công. 1 0 0 1 0
69 Đồ án kiến trúc  Cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tính toán và thiết kế đồ án kiến trúc và cấu tạo công trình kiến trúc  một công trình cụ thể. 1 0 0 1 0
70 Thực tập kỹ thuật  Làm quen với các công việc của người công nhân kỹ thuật, tìm hiểu cấu tạo các bộ phận của công trình xây dựng, phục vụ cho các môn chuyên ngành. 2 0 2 0 60
71 Thí nghiệm công trình  Áp dụng các kiến thức đã học để thí nghiệm phân tích khả năng chịu lực của các cấu kiện trong công trình. 1 0 1 0 30
72 Thiết kế nhà nhiều tầng  Nắm được nguyên lý thiết kế và cấu tạo, tính toán tải trọng và nội lực, cấu kiện theo điều kiện cường độ và ổn địn. 2 2 0 0 60
73 Kết cấu gạch, đá, gỗ  Nắm rõ về kết cấu gạch đá gỗ, áp dụng vào thiết kế một cách thẩm mỹ, an toàn và hợp lý trong công trình. 2 2 0 0 60
74 Quy hoạch đô thị  Các giải pháp quy hoạch không gian đô thị, cùng các nguyên tắc bố trí thành phần chức năng đất trong đô thị. 2 2 0 0 60
75 Công nghệ XD công trình DD&CN  Làm quen với các công nghệ mới nhất trong thi công các công trình dân dụng và công công nghiệp hiện nay. 2 2 0 0 60
76 Chuyên đề dự toán  Vận dụng cơ sở lý thuyết để lập dự toán cho một công trình cụ thể 2 2 0 60
77 Chuyên đề hư hỏng và sửa chữa công trình  Nắm được một số hư hỏng thường xãy ra trong và sau quá trình thi công và có một số biện pháp khắc phục một cách hợp lý nhất. 2 2 0 60
78 Chuyên đề hoàn công – quyết toán công trình Hoàn thành hồ sơ hoàn công – thanh, quyết toán sau khi thi công một công trình. 2 2 0 0 60
79 Chuyên đề thi công phần ngầm Nắm rõ biện pháp thi công phần ngầm của công trinh dân dụng – Công nghiệp. 2 2 0 0 60
Cộng: 50 TC (Bắt buộc 42 TC; Tự chọn 8 TC)
Thực tập cuối khoá và khoá luận 11 0 3 8 90
80 Thực tập cuối khoá  Giúp sinh viên có những kiến thức thực tế tại công trình và thu thập các số liệu, tư liệu, hòan thiện kiến thức đã học chuẩn bị cho việc làm đồ án tốt nghiệp 3 0 3 0 90
81 Đồ án tốt nghiệp  Vận dụng kiến thức đã học và thiết kế được một công trình hoàn chỉnh từ: kiến trúc, kết cấu, biện pháp thi công lập dự toán công trình. 8 0 0 8 0
02 chuyên đề thay thế đồ án
82  – Chuyên đề kết cấu  Nắm vững toàn bộ những kiến thức, kỹ năng tích lũy trong suốt quá trình học để vận dụng vào việc thiết kế kết cấu một công trình thực tế. 4 0 0 4 0
83 – Chuyên đề thi công – dự toán  Nắm vững toàn bộ những kiến thức, kỹ năng tích lũy trong suốt quá trình học để vận dụng vào việc thi công và tính dự toán một công trình thực tế. 4 0 0 4 0
CỘNG: 150TC (Bắt buộc: 142TC; Tự chọn 8TC; Lý thuyết 111TC; Thực hành 24TC; Đồ án 15TC)

3. Kế hoạch giảng dạy

STT Tên học phần  TC Tự chọn Số tiết Ghi chú
TS LT TH ĐA
Học kỳ I
1 Triết học Mác – Lênin 3 45 45
2 Tiếng Anh cơ bản 1 3 60 30 30
3 Tin học cơ bản 3 45 45
4 Toán cơ bản 3 45 45
5 Vật lý ứng dụng 3 45 45
6 Pháp luật đại cương 2 30 30
7 Thí nghiệm vật lý 1 30 30
8 Giáo dục thể chất 1 * 1 30 30
9 Giáo dục quốc phòng 1 * 2 30 30
10 Giáo dục quốc phòng 2 * 2 30 30
Tổng số  18 300 240 60 0
Học kỳ II
1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 30 30
2 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 1 3 60 30 30
3 Hóa học ứng dụng 2 30 30
4 Toán ứng dụng 3 45 45
5 Trách nhiệm công dân 3 45 45
6 Thí nghiệm hóa học 1 30 30
7 Cơ lý thuyết 2 30 30
8 Giáo dục thể chất 2 * 1 30 30
Tổng số  16 270 210 60 0
Học kỳ III
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30
2 Tiếng Anh cơ bản 2 3 60 30 30
3 Thủy lực 2 30 30
4 Vẽ kỹ thuật cơ bản 2 30 30
5 Sức bền vật liệu 1 2 30 30
6 Vật liệu xây dựng 2 30 30
7 Vẽ kỹ thuật xây dựng 2 45 15 30
8 Cấp thoát nước 2 30 30
9 Giáo dục thể chất 3 * 1 30 30
10 Giáo dục quốc phòng 3 * 5 135 15 120
11 Giáo dục quốc phòng 4 * 2 45 15 30
Tổng số  17 285 225 60 0
Học kỳ IV
1 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 30 30
2 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 2 3 60 30 30
3 Đọc bản vẽ kỹ thuật xây dựng 2 30 30
4 Sức bền vật liệu 2 2 30 30
5 Cơ kết cấu 1 2 30 30
6 Thí nghiệm vật liệu xây dựng 1 30 30
7 Kiến trúc dân dụng 2 30 30
8 Kỹ thuật điện công trình 2 30 30
9 Thực tập nhận thức ngành 1 30 30
Tổng số  17 300 210 90 0
Học kỳ V
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 0
2 Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 1 2 45 15 30
3 Cơ kết cấu 2 2 30 30
4 Cơ đất – Địa chất công trình 3 45 45
5 Trắc địa 2 30 30
6 Kiến trúc nhà công nghiệp 2 30 30
7 Thí nghiệm sức bền vật liệu 1 30 30
8 Máy xây dựng và an toàn lao động 2 30 30
9 Đồ án kiến trúc 1 30 0 30
Tổng số  17 300 210 60 30
Học kỳ VI
1 Tiếng Anh giao tiếp với người bản ngữ 2 3 60 30 30
2 Thí nghiệm cơ đất – địa chất công trình 1 30 30
3 Thực tập trắc địa 1 30 30
4 Kết cấu thép cấu kiện cơ bản 2 30 30
5 Kết cấu BTCT cấu kiện cơ bản 3 45 45
6 Đồ án BTCT cấu kiện cơ bản 1 30 30
7 Nền móng 3 45 45
8 Tin học ứng dụng 3 60 30 30
9 Đồ án nền móng 1 30 30
Tổng số  18 360 180 120 60
Học kỳ VII
1 Tiếng Anh chuyên  ngành Xây dựng 1 2 45 15 30
2 Tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng 1 2 45 15 30
3 Kết cấu BTCT cấu kiện đặc biệt 3 45 45
4 Kết cấu thép nhà công nghiệp 2 30 30
5 Kỹ thuật thi công 3 45 45
6 Kinh tế và QLDA xây dựng 3 45 45
7 Đồ án khung BTCT 1 30 30
8 Đồ án kỹ thuật thi công 1 30 30
9 Thí nghiệm công trình 1 30 30
Tổng số  18 345 195 90 60
Học kỳ VIII
1 Tiếng Anh chuyên  ngành Xây dựng 2 2 45 15 30
2 Tiếng Anh giao tiếp trong xây dựng 2 2 45 15 30
3 Đồ án kết cấu thép 1 30 30
4 Tổ chức thi công 2 30 30
5 Đồ án tổ chức thi công 1 30 30
6 Thực tập kỹ thuật 2 60 60
7 Thiết kế nhà nhiều tầng 2 2 30 30
8 Kết cấu gạch, đá, gỗ 2 30 30
9 Quy hoạch đô thị 2 2 30 30
10 Công nghệ XD công trình DD&CN 2 30 30
11 Chuyên đề dự toán 2 2 30 30
12 Chuyên đề hư hỏng và sửa chữa công trình 2 30 30
13 Chuyên đề hoàn công – quyết toán công trình 2 2 30 30
14 Chuyên đề thi công phần ngầm 2 30 30
Tổng số  18 360 180 120 60
Học kỳ IX
1 Thực tập cuối khóa 3 90       – 90    –
2 Đồ án/Khoá luận tốt nghiệp/ hoặc 02 chuyên đề thay thế 8 8 TC 240      – 240
3 – Chuyên đề kết cấu 4 120 120
4 – Chuyên đề thi công- dự toán 4 120 120
Tổng số  11 330 0 90 240

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Thông báo mới

Previous
Next

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x